กิจกรรมย่อยที่ ๕ : การส่งเสริมอาชีพทางเลือกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรประณีต ๑ งาน ไม่ยาก ไม่จน)

กิจกรรมย่อยที่ ๕ : การส่งเสริมอาชีพทางเลือกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

(เกษตรประณีต ๑ งาน ไม่ยาก ไม่จน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในชุมชนบ้านปรือรูง

สถานที่ดำเนินการ บ้านปรือรูง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๑๗-๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนบ้านปรือรูง จำนวน ๓๐ คน

ผลการดำเนินโครงการ : ชุมชนตระหนักการปรับวิถีการประกอบอาชีพของตน โดยมุ่งเน้นการผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบที่ส่งเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การผลิตอาหารและปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีพที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศน์เกษตรให้เกิดการผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

กิจกรรมย่อยที่ ๕ : การส่งเสริมอาชีพทางเลือกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 20150810_130356 P1130669 20150810_131730 20150810_135741 20150810_135753 20150810_135755 20150810_140319 20150810_140457 20150810_141106 20150810_141143 20150810_141220 20150810_141322 20150810_141706 20150810_141710 20150810_141943 20150810_141945 20150810_142346 20150810_142400 20150810_163443 20150810_164617 DSC_5665 DSC_5666 DSC_5667 DSC_5671 DSC_5672 DSC_5673 DSC_5674 DSC_6470 DSC_6484 DSC_6509 DSC_6521 DSC_6523 DSC_6559 DSC_6564 DSC_6576 DSC_6584 DSC_6624 DSC_6675 DSC_6678 DSC_6733 DSC_6744 DSC_6745 DSC_6746 DSC_6747 DSC_6754 P1130665 P1130666 P1130668 P113066920150817_10311720150817_11093820150817_11165420150817_11181320150817_11203020150817_11205820150817_11320820150817_11325520150817_11335420150817_11381820150817_11404920150817_11420720150817_11483520150817_11484620150817_11485520150817_11490720150817_12082420150817_13393820150817_13400020150817_13401320150817_14001520150817_14204820150817_14241320150817_14244020150817_14244620150817_14332520150817_16235220150817_16235820150817_174054DSC_7162DSC_7178DSC_7185DSC_7188DSC_7191DSC_7205DSC_7215DSC_7220DSC_7246DSC_7270DSC_7318DSC_7319DSC_7345DSC_7346DSC_7347DSC_7370DSC_7381DSC_7382P1130746P1130802P1130806P1130809

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*