โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ๖๐ หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา

โครงการย่อย : โครงการศึกษาบริบทชุมชนบ้านศาลา

ดำเนินการระหว่าง วันที่ 5 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยผศ.ดร.อรลัดา เจือจันทร์ หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการจำนวน 19 คน มีชาวบ้านศาลาเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นที่เตรียมงาน และลงพื้นที่บ้านศาลา หมู่ 16 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลโดยสังเขป จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พบว่า บ้านศาลาแยกออกมาจากบ้านระโยง หมู่ 10 อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2515 มีการโยกย้ายของชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้  แต่หลักฐานไม่แน่ชัด จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน คำว่า ศาลา เพี้ยนมาจากภาษาเขมรว่า ซลา ซึ่งแปลว่า หมาก เนื่องจากสมัยก่อนมีต้นหมากอยู่เยอะ บ้านศาลามีพื้นที่ 2,500 ไร่ มีจำนวน  146 ครัวเรือน แต่อยู่จริงเพียง 123 ครัวเรือน      มีประชากรเพศชาย 281 คน เพศหญิง 288 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 569 คน คนในชุมชนส่วนใหญ่พูดภาษาเขมร มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายแดง สุขยินดี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 บ้านศาลามีจำนวน 5 คุ้ม ได้แก่ คุ้มศรีนวล คุ้มหนองโตง คุ้มไดแก คุ้มวัดเก่า และคุ้มกลาง ยังไม่มีหัวหน้าหรือผู้นำประจำคุ้ม พื้นที่ด้านตะวันตกติดแม่น้ำชี จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และมีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเอง ซึ่งถูกจัดสรรให้จากสปก. ส่วนอาชีพรองคือ การทำไร่ ปลูกถั่วฝักยาว แตงโม ข้าวโพด มันสำปะหลัง และฟักทอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไป หาของป่าและหาปลามาขาย เพื่อจุนเจือครอบครัว ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ แต่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มต้องซื้อจากหมู่บ้านข้างเคียง ส่วนน้ำใช้เพื่อการซักล้าง รดน้ำต้นไม้ ได้จากการเจาะน้ำบาดาลทุกบ้าน ประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านคือ ประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี และประเพณีก่อกองทราย     จัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิความรู้ด้านยาสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีสำนักสงฆ์พุทธานุภาพบ้านศาลา    ซึ่งภายในบริเวณสำนักสงฆ์มีต้นไทรใหญ่ ไม้ตะเคียนทอง และมีศาลปู่ตา สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม การศึกษาบริบทชุมชนบ้านศาลา

ตัวอย่างภาพการประชุมก่อนลงพื้นที่

      

 

     

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพสำรวจพื้นที่สร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก่อนลงโครงการ

               

             

ผู้ใหญ่แดง สุขยินดี

               

 

     

 

        

ศาลปู่ตาบริเวณสำนักสงฆ์
   ต้นไทรใหญ่บริเวณสำนักสงฆ์

      

        

 

     

    

 

ลำน้ำชี

      

 

       

         

 

 

 

ตัวอย่างภาพการศึกษาบริบทชุมชนบ้านศาลา

           

       

 

      

 

         

 

            

 

              

 

          

                  

      

 

        

         

            

      

 

                

 

      

 

 

ตัวอย่างภาพการประชุมหลังจากลงศึกษาบริบทชุมชนบ้านศาลาแล้ว

 

   

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*