โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางน้ำบ้านเกาะ – หันตรา

โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางน้ำบ้านเกาะ – หันตรา

โครงการย่อย ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์

Continue reading โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางน้ำบ้านเกาะ – หันตรา