คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการสำรวจข้อมูลและบริบทของพื้นที่ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการสำรวจข้อมูลและบริบทของพื้นที่ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ตำบลพระแก้ว  อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 Continue reading คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการสำรวจข้อมูลและบริบทของพื้นที่ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา