Category Archives: ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการบ้านมั่นคง, ปทุมธานี

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เรื่อง โครงการเสริมคุณภาพชีวิต สานวัฒนธรรม สู่ชุมชนผู้มีรายได้น้อยพื้นที่ดำเนินการ: ชุมชนผู้มีรายได้น้อย ในโครงการบ้านมั่นคง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีหัวหน้าโครงการ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เรื่อง โครงการเสริมคุณภาพชีวิต สานวัฒนธรรม สู่ชุมชนผู้มีรายได้น้อย