Category Archives: หมู่บ้านบึงกาสาม, ปทุมธานี

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพื้นที่ดำเนินการ: หมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีหัวหน้าโครงการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรีนำนวัตกรรมชีวภาพ บริการชุมชน

นวัตกรรมชีวภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อราปฏิปักษ์สู่ชุมชนต้นแบบ อินทรีย์ (organic community model) ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

Continue reading วิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรีนำนวัตกรรมชีวภาพ บริการชุมชน