Category Archives: ชุมชนปากแพรก, กาญจนบุรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการส่งเสริมการตลาดกลุ่มแม่บ้าน และการพัฒนานักเรียนด้าน IT พื้นที่ดำเนินการ: ทำการชุมชนปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าโครงการ: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการส่งเสริมการตลาดกลุ่มแม่บ้าน และการพัฒนานักเรียนด้าน IT

ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2558

 สถานที่   ชุมชนปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Continue reading โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการส่งเสริมการตลาดกลุ่มแม่บ้าน และการพัฒนานักเรียนด้าน IT