Category Archives: กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ, ชลบุรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการปฏิบัติการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ จ.ชลบุรี พื้นที่ดำเนินการ: กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ: สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการปฏิบัติการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ จ.ชลบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่ 6-9  มีนาคม  2558

 สถานที่   กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ  อ.สัตหีบ  ชลบุรี

Continue reading โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการปฏิบัติการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ จ.ชลบุรี