Category Archives: ชุมชนเจริญกรุง 103, กรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพตลาดนัดริมคลองชุมชนสวนหลวง 1พื้นที่ดำเนินการ: ชุมชน เจริญกรุง 103 กรุงเทพหัวหน้าโครงการ: คลีนิคเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพตลาดนัดริมคลองชุมชนสวนหลวง 1

ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่ 17-18  และ 24 มกราคม 2558

 สถานที่   ชุมชนสวนหลวง 1  เจริญกรุง 103 กรุงเทพ

 

Continue reading โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพตลาดนัดริมคลองชุมชนสวนหลวง 1