Category Archives: บ้านทุ่งนา, อุทัยธานี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการออกแบบและพัฒนาผ้าทอมือจากสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีเส้นด้าย พื้นที่ดำเนินการ: กลุ่มบ้านทุ่งนา ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าโครงการ: สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการออกแบบและพัฒนาผ้าทอมือจากสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีเส้นด้าย

ระยะเวลาดำเนินงาน     ช่วงที่ 1 วันที่ 7 – 11 ม.ค. 2558

ช่วงที่ 2 วันที่ 24 – 26 ม.ค. 2558

ช่วงที่ 3 วันที่ 7 – 8 ก.พ. 2558

สถานที่  กลุ่มบ้านทุ่งนา  ตำบลทัพหลวง  อ.บ้านไร่  อุทัยธานี

Continue reading โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการออกแบบและพัฒนาผ้าทอมือจากสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีเส้นด้าย