Category Archives: โรงเรียนบ้านตะโกล่าง [คหกรรม], ราชบุรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการเผยแพร่ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พื้นที่ดำเนินการ: โครงการในพระราชดิริ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีหัวหน้าโครงการ: คณะคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่อง การเผยแพร่ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 10-11 ธันวาคม 2557

สถานที่   โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Continue reading โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่อง การเผยแพร่ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน