Category Archives: บ้านห้วยผาก, ราชบุรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน พื้นที่ดำเนินการ: บ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีหัวหน้าโครงการ: คณะคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่ 8-13 ธันวาคม 2557

 สถานที่    กลุ่มชุมชนห้วยผากหมู่ที่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี

Continue reading โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน