Category Archives: โรงเรียนบ้านตะโกล่าง [เทคนิคศึกษา], ราชบุรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการสอนสร้างสรรค์ และการสร้างงานอาชีพ พื้นที่ดำเนินการ: โครงการในพระราชดิริโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีหัวหน้าโครงการ: สาขาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการสอนสร้างสรรค์ และการสร้างงานอาชีพ

ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่   โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Continue reading โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการสอนสร้างสรรค์ และการสร้างงานอาชีพ