Category Archives: โรงเรียนบ้านตะโกล่าง [คณิต], ราชบุรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการเตรียมความพร้อมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้กับครูสอนคณิตศาสตร์ และนักเรียนพื้นที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ดำเนินการ: โครงการในพระราชดิริโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีหัวหน้าโครงการ: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการเตรียมความพร้อมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้กับครูสอนคณิตศาสตร์ และนักเรียนพื้นที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน   วันที่ 6 – 8  พฤษภาคม 2558

สถานที่   โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Continue reading โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการเตรียมความพร้อมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้กับครูสอนคณิตศาสตร์ และนักเรียนพื้นที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี