Category Archives: โรงเรียนบ้านตะโกล่าง [ภูมิปัญญาไทย], ราชบุรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการเยาวชนสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทย พื้นที่ดำเนินการ: โครงการในพระราชดิริ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีหัวหน้าโครงการ: สาขาภูมิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการเยาวชนสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน   วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่   โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Continue reading โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการเยาวชนสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทย