Category Archives: โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล, นครรราชสีมา

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ :โครงการสอนเสริมอาชีพสำหรับคนพิการพื้นที่ดำเนินการ: โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครรราชสีมาหัวหน้าโครงการ: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ :โครงการสอนเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ