Category Archives: คนพิการ, นม-ขก-สร-สน-กส

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ : โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ (ต่อยอด)พื้นที่ดำเนินการ: 1. จังหวัดนครราชสีมา 2. จังหวัดขอนแก่น3. จังหวัดสุรินทร์4. จังหวัดสกลนคร5. จังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าโครงการ: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ : โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ (ต่อยอด)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  ยอดเพ็ชร อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการออกสำรวจความต้องการสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการ  ณ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง  อำเภอโชคชัย และอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

IMG20150118102815

IMG20150118104421

IMG20150118102824IMG20150118103504
IMG20150118114455

IMG20150118120049

IMG20150118163418

IMG20150118163636

IMG20150118162948