Category Archives: กลุ่มแพะแกะโคราช, นครราชสีมา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมแพะสู่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมพื้นที่ดำเนินการ: กลุ่มแพะแกะโคราช1. ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา2. ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา3. ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา4. อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา5. อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าโครงการ: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน : โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 เรื่อง “กระบวนการผลิตนมสเตอริไลส์”

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 เรื่อง “กระบวนการผลิตนมสเตอริไลส์”  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

2

 

3
IMG20150402151341

 

5

IMG20150402154121

IMG20150402154152

IMG20150402162415

IMG20150402164810

 

IMG20150402165502

 

7