Category Archives: บ้านดงมัน, สุรินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคล แบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์พื้นที่ดำเนินการ: หมู่บ้านดงมัน หมู่ที่ 8 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าโครงการ: นางสาวทัศวรรณ ศาลาผายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคล แบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์

หลักสูตร อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เจรียงซันตูล และเจรียงนอรแกว

11

8

10

9

หลักสูตร เทคนิคการป้องกันโรคแมลงในผักอินทรีย์และระบบประหยัดน้ำเพื่อลดต้นทุน

13

12

15

14

หลักสูตร เทคนิคการเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มรายได้

17

18

19

20

หลักสูตร เทคนิคการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้

23

22

24

25

หลักสูตร การพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดให้เข้มแข็ง

28

29

27

26