Category Archives: บ้านปรือรูง, สุรินทร์

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านปรือรูง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์พื้นที่ดำเนินการ: บ้านปรือรูง หมู่ 10 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์หัวหน้าโครงการ: นางสาวภรณี หลาวทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านปรือรูง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์


กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมความรู้แพทย์วิถีธรรม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน ผู้ดำเนินโครงการขอเสนอโครงการย่อยที่ 2 “การส่งเสริมความรู้แพทย์วิถีธรรม” ทั้งนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความพร้อมในด้านการดำรงชีวิตและมีอาชีพที่มั่นคง และพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตบนรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จากนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ การลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กับชุมชน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นโครงการความร่วมมือร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เพื่อสร้างวิถีแห่งอาชีพการเกษตรโดยมีอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในพื้นที่เป็นกลไกหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน โดยยึดหลักแห่งทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อก้าวสู่วิถีแห่งความพออยู่พอกิน อันสามารถนำไปสู่การมีวิถีชีวิตยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีพ การดำรงวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่จะนำไปสู่ความพอมีพอกิน ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเอง มีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้สังคมตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ

จากแนวคิดดังกล่าวซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มุ่งเน้นสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ รวมทั้งมุ่งบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการเปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องมือ เครื่องจักร สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหาร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และคณะบริหารธุรกิจซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ด้านการบัญชี ด้านการตลาด ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของแต่ละศาสตร์ดังนั้นเพื่อเป็นการสานต่อนโยบายดังกล่าว 

ร่างกายมนุษย์นั้นชาญฉลาด สามารถบำบัดและรักษาตัวเองได้ตามธรรมชาติ ส่วนโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นั้น เป็นความพยายามของธรรมชาติในการบอกข้อบกพร่อง/สภาพไม่สมดุลเพื่อให้คนแก้ไขจะได้มีสุขภาพที่ดี นักธรรมชาติบำบัดจะไม่เน้นการกดอาการของโรคเพราะถือว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการทางธรรมชาติในการกำจัดโรคซึ่งร่างกายสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ หากแต่นักธรรมชาติบำบัดนั้น จะเน้นที่การปรับสมดุลกายใจ ละสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคของร่างกายให้แข็งแกร่งซึ่งทำให้ร่างกายมีความสามารถ/ประสิทธิภาพ ในการขจัดพิษร้ายที่สะสมในร่างกายให้ลดน้อยลงหรือหมดไป อันจะทำให้โรค/อาการเจ็บป่วยทุเลาเบาบางหรือหายไป จุดหมายปลายทางของสุขภาพพึ่งตน คือ ดับเหตุแห่งทุกข์ คือสุข ความสุขทางกาย คือ ไม่ป่วย ความสุขทางใจคือ ไม่ทุกข์ ดับทุกข์ทางใจและทุกข์ทางกายไปพร้อมกัน ไม่ป่วย ไม่ทุกข์และสบายกายสบายใจ ดังนั้น “กิจที่มนุษย์ควรทำ คือ การทำให้ร่างกายแข็งแรง และฆ่ากิเลส” อาหารสังเคราะห์ “กาย” จิตวิญญาณสังเคราะห์ “ใจ” อาหารจะเชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณได้ สูตรอาหารจานเด็ดที่จะทำให้เราสุขกายสุขใจ คือ ทำความเต็มในความพร่อง ทำสสารพลังงานให้สมดุล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน ผู้ดำเนินโครงการขอเสนอโครงการย่อยที่ 2 “การส่งเสริมความรู้แพทย์วิถีธรรม” ทั้งนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความพร้อมในด้านการดำรงชีวิตและมีอาชีพที่มั่นคง และพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตบนรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน