Category Archives: โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์, นครปฐม

การถ่ายทอดองค์ความรู้การปั้นเครื่องปั้นดินเผาโบราณสู่เยาวชนพื้นที่ดำเนินการ: เยาวชนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ: อ.ศรัทธา สินสาธิตสุกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การถ่ายทอดองค์ความรู้การปั้นเครื่องปั้นดินเผาโบราณสู่เยาวชน