Category Archives: ตำบลหนองพลับ, ประจวบคีรีขันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการออกแบบสร้างชิ้นงานจากกระดาษใยสับปะรด ในรูปแบบของตกแต่งบ้านและของที่ระลึก พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ: อ.กุลภัสสรน์ นางามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการออกแบบสร้างชิ้นงานจากกระดาษใยสับปะรด ในรูปแบบของตกแต่งบ้านและของที่ระลึก