Category Archives: ตำบลคลองตาคต, ราชบุรี

การพัฒนารูปแบบผ้าสไปชาวมอญ และสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้า ชุมชนวัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จัดหวัดราชบุรี โดยเทคนิคการมัดเพ้นท์ พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ: อ.ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การพัฒนารูปแบบผ้าสไปชาวมอญ และสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้า ชุมชนวัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จัดหวัดราชบุรี โดยเทคนิคการมัดเพ้นท์