Category Archives: ชุมชนตำบลวิเศษไชยชาญ, อ่างทอง

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนตำบลวิเศษไชยชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หัวหน้าโครงการ: น.ส.น้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนตำบลวิเศษไชยชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Continue reading โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนตำบลวิเศษไชยชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ