Category Archives: ชุมชนตำบลพระขาว, พระนครศรีอยุธยา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ดำเนินการ: ชุมชนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ: นายกอบชัย เมฆดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Continue reading โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา