Category Archives: ชุมชนตำบลบ้านแค, พระนครศรีอยุธยา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชนตำบลบ้านแค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พื้นที่ดำเนินการ: ชุมชนตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ: น.ส.น้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชนตำบลบ้านแค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Continue reading โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชนตำบลบ้านแค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ