Category Archives: ชุมชนตำบลย่านยาว, สุพรรณบุรี

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

พื้นที่ดำเนินการ: ชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้าโครงการ: ผศ.ธงชัย อรัญชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการย่อยภายใต้ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นั้น เป็นคณะซึ่งมีบุคลากรซึ่งมีความสามารถศักยภาพ และมีวิทยาการเป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว  อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีนักวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างคณะ โดยนำองค์ความรู้มาถ่ายทอด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน และมีระความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง Continue reading โครงการย่อยภายใต้ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ