Category Archives: ชุมชนตำบลพระแก้ว, พระนครศรีอยุธยา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ดำเนินการ: ชุมชนตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าโครงการ: ดร.ธงชัย อรัญชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการการสำรวจข้อมูลและบริบทของพื้นที่ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Continue reading โครงการการสำรวจข้อมูลและบริบทของพื้นที่ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา