Category Archives: วิสาหกิจชุมชนหนองแจง, เพชรบุรี

โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม”พื้นที่ดำเนินการ: วิสาหกิจชุมชนหนองแจง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าโครงการ: นายกรณ์พงศ์ ทองศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม