Category Archives: โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้, เพชรบุรี

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยงพื้นที่ดำเนินการ: โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าโครงการ: ดร.กาญจนา ลือพงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง