Category Archives: เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ดำเนินการ: เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ชุมชนเตาปูน 1-2 และชุมชนเตาปูน 3หัวหน้าโครงการ: นางสาวอรจิรา ธรรมไชยางกูรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี