Category Archives: ชุมชนบางรักน้อย, นนทบุรี

โครงการพัฒนาสวนทุเรียนด้านระบบการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพื้นที่ดำเนินการ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แปลงอนุรักษ์ทุเรียน ชุมชนบางรักน้อย ตั้งอยู่ ณ 34/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ: ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร