Category Archives: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร, นนทบุรี

โครงการ โครงการ “การประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”พื้นที่ดำเนินการ: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีหัวหน้าโครงการ: นายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง