Category Archives: สนง.อบต.ดอนแร่, ราชบุรี

โครงการ “หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์กับการเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรีหัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์พงษ์คะเชนทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์กับการเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม