Category Archives: กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์, นนทบุรี

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรีพื้นที่ดำเนินการ: กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีหัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรี