Category Archives: บ้านขามสุ่มเวียง, เชียงใหม่

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณีบ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ดำเนินการ: บ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่2ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าโครงการ: นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณีบ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
กรณีบ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณีบ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่