Category Archives: บ้านใหม่นาแขม, ลำปาง

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษากรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางพื้นที่ดำเนินการ: หมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางหัวหน้าโครงการ: ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษากรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง