Category Archives: บ้านหลวง, เชียงใหม่

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณีหมู่บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ดำเนินการ: บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ: นายสมหมาย สารมาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานความก้าวหน้า: บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

rmutl-project-8

ดาวน์โหลดเอกสาร: รายงานความก้าวหน้า [pdf]