Category Archives: บ้านป่าจี้, เชียงใหม่

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี หมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ดำเนินการ: หมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าโครงการ: ผศ. ชนิตา โชติเสถียรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานความก้าวหน้า: หมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

rmutl-project-7

ดาวน์โหลดเอกสาร: รายงานความก้าวหน้า [pdf]