Category Archives: บ้านโป่งแดงใหม่, เชียงราย

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณีหมู่บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ 12 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงรายพื้นที่ดำเนินการ: บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายหัวหน้าโครงการ: นายเพลิน จันทร์สุยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณีหมู่บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ 12 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย