Category Archives: บ้านแม่กาษา, ตาก

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี หมู่บ้านแม่กาษา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากพื้นที่ดำเนินการ: หมู่บ้านแม่กาษา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากหัวหน้าโครงการ: พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“บ้านกาษา” หมู่บ้านยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ

“บ้านกาษา” หมู่บ้านยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติฯ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมวิชาชีพการเกษตร
Continue reading “บ้านกาษา” หมู่บ้านยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ