Category Archives: บ้านอยู่ดี, ตาก

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี หมู่บ้าน อยู่ดี ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตากพื้นที่ดำเนินการ: หมู่บ้านอยู่ดี ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตากหัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานความก้าวหน้า: หมู่บ้าน อยู่ดี ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

rmutl-project-4

ดาวน์โหลดเอกสาร: รายงานความก้าวหน้า [pdf]