Category Archives: บ้านหาดผาขน, น่าน

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี หมู่บ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านพื้นที่ดำเนินการ: หมู่บ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านหัวหน้าโครงการ: นายบรรจง อูปแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานความก้าวหน้า: หมู่บ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

rmutl-project-3

ดาวน์โหลดเอกสาร: รายงานความก้าวหน้า [pdf]