Category Archives: บ้านคลองตาล, พิษณุโลก

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี บ้านคลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกพื้นที่ดำเนินการ: หมู่บ้านคลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกหัวหน้าโครงการ: นางสาวรัชนีกร แรงขิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานความก้าวหน้า: หมู่บ้านคลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

rmutl-project-2

ดาวน์โหลดเอกสาร: รายงานความก้าวหน้า [pdf]