Category Archives: บ้านวอแก้ว, ลำปาง

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางพื้นที่ดำเนินการ: บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางหัวหน้าโครงการ: ผศ.นวลศรี จารุทรรศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานความก้าวหน้าโครงการ: บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

รายงานความก้าวหน้าโครงการ: บ้านวอแก้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร: รายงานความก้าวหน้า [pdf]