Category Archives: | โครงการ >> มทร.พระนคร

รายงานความก้าวหน้า โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ของมทร.พระนคร

โครงการยกระดับ (ปี 2558) ผลการดำเนินการ หัวหน้าโครงการ
1.โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน

ใช้งบประมาณ 250,000 บาท

ดำเนินการวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2558

กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ      โสฬศ

 

2.โครงการ “หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์กับการเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  ผู้เข้าร่วมจำนวน 63 คน

ใช้งบประมาณ 92,598 บาท

ดำเนินการวันที่ 25-26 เม.ย. 2558

ณ อาคารเอนกประสงค์ ม. 3 ต.คูบัว อ.เมือง  จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์  พงษ์คะเชนทร์

 

3.โครงการ “การประยุกต์ใช้ผลผลิตทาง การเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ผู้เข้าร่วม จำนวน 34 คน

ใช้งบประมาณ 50,000 บาท

ดำเนินการวันที่ 25 เม.ย. 2558

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ   ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นางสาววรนุช ดีละมัน

 

4.โครงการพัฒนาสวนทุเรียนด้านระบบการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน ต่อการสาธิตในแปลง

ใช้งบประมาณ 378,000 บาท

ดำเนินการวันที่ 21 มี.ค. 2558

ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  แปลงอนุรักษ์ทุเรียน ชุมชนบางรักน้อย ตั้งอยู่ ณ 34/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

จำนวน : 2 สวน

ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
5.โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน

ใช้งบประมาณ 75,000 บาท

ดำเนินการวันที่ 9-11, 18-19 ก.ค. 2558

ณ ห้องสมุดรัชมังคลา จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวอรจิรา  ธรรมไชยางกูร
6.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง ผู้เข้าร่วม จำนวน 49 คน

ใช้งบประมาณ 119,426 บาท

ดำเนินการวันที่ 7-8, 14-15, 21-22 มี.ค. 2558

ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ดร.กาญจนา  ลือพงษ์
7.โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” ผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน

ใช้งบประมาณ 177,801 บาท

ดำเนินการวันที่ 1-2 ก.ค. 2558

ณ วิสาหกิจชุมชนหนองแจง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรณ์พงศ์ ทองศรี