Category Archives: | โครงการ >> มทร.ล้านนา

“บ้านกาษา” หมู่บ้านยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ

“บ้านกาษา” หมู่บ้านยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติฯ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมวิชาชีพการเกษตร
Continue reading “บ้านกาษา” หมู่บ้านยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ