Category Archives: Year 2558

โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ กิจกรรมที่ ๒ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 9 คน นำทีมโดยอาจารย์ทิฆัมพร โคตรทัศน์ และ อาจารย์มณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 8 คน ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้ทำการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการจัดทำต้นทุนการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านศาลา ต.ท่าสว่าง จ.สุรินทร์ จำนวน 70 คน ทำให้ชาวบ้านศาลาได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมตั้งแต่เช้าจนบ่าย แต่ละท่านได้พยายามเขียน แม้ว่าบางท่านจะบอกว่าไม่ได้เขียนหนังสือมานานแล้วก็ตาม

ภาพกิจกรรม

IMG_25600401_095441 IMG_25600401_095651 IMG_25600401_095837 IMG_25600401_095840 IMG_25600401_095855 IMG_25600401_100332 IMG_25600401_101050 IMG_25600401_101141 IMG_25600401_101651 IMG_25600401_102614 IMG_25600401_104013 IMG_25600401_104237 IMG_25600401_104243 IMG_25600401_110227 IMG_25600401_110502 IMG_25600401_110508 IMG_25600401_110636 IMG_25600401_110645 IMG_25600401_110923 IMG_25600401_111138 IMG_25600401_111158 IMG_25600401_115952 IMG_25600401_132911 IMG_25600401_133031 IMG_25600401_134230 IMG_25600401_135034 IMG_25600401_142021 IMG_25600401_142308 IMG_25600401_142743 IMG_25600401_153940