Category Archives: เทศบาลตำบลทุ่งสัง, นครศรีธรรมราช

โครงการตำบลสุขภาพสัตว์พัฒนา พื้นที่ดำเนินการ: เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย