Category Archives: ชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทอง, นครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืน พื้นที่ดำเนินการ: ชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทอง บ้านศาลาสามหลัง ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชไมพร เพ็งมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืน

วันที่ 15 ก.ค. 58  คณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย เข้าประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการใน ชุมชนศาลาสามหลัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ภายใต้การบริการวิชาการของคณะอุตสาหกรรมการเกษตร และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะกล้วยไข่ไปเป็นสินค้าโอทอปของตำบล อาทิ กล้วยกรอบทอง กล้วยกวน ถั่วเคลือบ เป็นต้น โดยในวันนี้มี ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี     คณบดี พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมี รองนายก อบต.สระแก้ว นักพัฒนาชุมชน                         ผู้แทนกองทุน PDA-Chevron ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของแปลงกล้วยไข่                รวมถึง คุณอมรรัตน์ (คุณอุ้ย)แกนนำกลุ่มและสมาชิก ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินงานของกลุ่ม และวิธีการทำงานของ มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และมียอดการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง                          ทั้งนี้ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายมุ่งมั่นที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปสู่มาตรฐาน อย. ภายใน 1 ปีนี้ และทราบว่าสินค้าของกลุ่มนี้เพิ่งไดัรางวัลระดับจังหวัดมา และ ได้มีการจัดวางจำหน่ายที่ ร้าน Amazon ใน ปั้ม ปตท.ของ จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้ว

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13